_ISO ARYSAL ALQUILER DE APARTAMENTOS EN SALOU Y CAMBRILS, COMPRA-VENTA DE INMUEBLES, ADMINISTRACION DE FINCAS - Avís Legal
Avís Legal Imprimir Trametre a un amic

 

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

 

ARYSAL FINQUES, és la marca comercial de ARYSAL FINQUES, S.L., amb CIF B59116574, inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona. ARYSAL FINQUES, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la  present Web.

 

Per tant, la activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis, és responsabilitat de la societat esmentada, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca ARYSAL FINQUES, atenent per a qüestions comercials i administratives a la següent direcció:

 

Major, 28  43840 Salou (Tarragona).

 

 

CONCEPTE DE USUARI

 

La utilització de la Web atribueix la condició de Usuaris i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per ARYSAL FINQUES en em mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegit atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

 

INFORMACIÓ  SOBRE ELS  LINKS

 

ARYSAL FINQUES no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzar per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i ARYSAL FINQUES no recomana ni garantitza cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la Web de ARYSAL FINQUES ni es responsabilitat de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la Web de ARYSAL FINQUES com al accedir a la informació d’altres webs des de la Web de  ARYSAL FINQUES.

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE COOKIES

 

En questa Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

 

 

 

Les cookies son petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten obtenir la següent informació:

 

            * Data i hora de la última vegada que l’Usuari va visitar la Web.

            * Disseny de contingut que l’Usuari va escollir en la seva primera visita a la Web.

            * Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

 

 

RENUNCIA  LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de la pàgina Web pot incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. ARYSAL FINQUES pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.  

 

ARYSAL FINQUES ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ha pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garantitza que sigui exacta i actualitzada.

 

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altre de venda de productes segons el previst en el present Avís Legal i la resta de textos legals de la present Web.

 

 

INFORMACIÓ  SOBRE LA EXEMPCIÓ DE  TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA ERRADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

 

ARYSAL FINQUES declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.  Així mateix, ARYSAL FINQUES no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus. ARYSAL FINQUES no declara ni garantitza que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que ARYSAL FINQUES realitza els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En as de que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

 

 

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Els continguts prestats per ARYSAL FINQUES així com els continguts incloses en la xarxa a través de les seves pàgines Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. 

 

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense el exprés i previ consentiment i per escrit de ARYSAL FINQUES.

 

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en les diferents webssites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ARYSAL FINQUES o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.  

 

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.


Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de ARYSAL FINQUES.

 

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posta a disposició des de bases de dades diferents de per pertanyents a la autoritzades per ARYSAL FINQUES, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i demés expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. 

 

ARYSAL FINQUES és lliure  de limitar l’accés a la pàgina Web, i als productes i/o serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.  

 

ARYSAL FINQUES en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol mode, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius. 

 

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de ARYSAL FINQUES, al seu departament de suggerències, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a  ARYSAL FINQUES per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur de ordinadors),digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents a ARYSAL FINQUES, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

 

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de ARYSAL FINQUES.

 

D’acord amb els senyalat en el paràgraf anterior, ARYSAL FINQUES queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendres que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

 

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per ARYSAL FINQUES pel seu funcionament.

 

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de ARYSAL FINQUES sense el consentiment previ, exprés i per escrit de ARYSAL FINQUES. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de ARYSAL FINQUES sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.  

 

ARYSAL FINQUES no assumirà responsabilitat alguna enfront conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de els websites de ARYSAL FINQUES.

 

 
Catalunya Costa Daurada Cambrils Salou Port Aventura La pineda platja